Aktualnie obowiązujące regulacje podatkowe są bardzo korzystne dla osób opłacających podatek dochodowy od osób fizycznych obliczony według skali podatkowej. Wynika to z faktu, że ustawodawca coraz chętniej podnosi kwotę wolną od podatku. W zakresie dochodów, które zostały osiągnięte przez daną osobę w roku 2019, kwota wolna od podatku – w zależności od wysokości osiąganych przychodów – może sięgnąć nawet 8.000,00 złotych.

Dla kogo kwota wolna od podatku?

Z opisanej wyżej preferencji z powodzeniem mogą skorzystać osoby fizyczne, które rozliczają się z tytułu dochodów osiągniętych w ramach umowy o pracę, umów cywilnoprawnych, kontraktów menadżerskich oraz innych tytułów prawnych do opodatkowania według zasad ustawy o PIT. Co ważne, z ulgi w zakresie opodatkowania mogą korzystać także osoby, które wykonują na własny rachunek jednoosobową działalność gospodarczą. W ich przypadku niezbędne jest jednak wypełnienie formularza PIT 36.

Każdy przedsiębiorca powinien pamiętać także o tym, że także w okresie zawieszenia działalności gospodarczej zobowiązany jest do wypełniania tej deklaracji. Ma to szczególne znaczenie dla osób, które korzystają z obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne w trakcie pierwszych dwóch lat działalności.

Kto nie może skorzystać z kwoty wolnej?

Przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne, które wybrały formę opodatkowania według stawki liniowej, nie mogą korzystać z kwoty wolnej od podatku. Wynika to z faktu, że taki podatek – ze względu na nieograniczoną wysokość dochodu, wedle którego oblicza się wysokość należnej daniny publicznoprawnej – nie korzysta z dodatkowych preferencji. Ponadto osoby, które wystąpiły o opodatkowanie na zasadach tzw. Karty Podatkowej również nie mogą korzystać z przedmiotowego zwolnienia. Z uwagi na fakt, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych naliczany jest od obrotu, także podatnicy, którzy wybrali taką formę opodatkowania, nie mają możliwości obniżenia podstawy swojego opodatkowania. Ponadto osoby, które osiągają bardzo wysokie dochody – rzędu około 100 tysięcy złotych rocznie – nie otrzymają dodatkowej ulgi w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozliczenie wspólnie z małżonkiem

Taka forma rozliczenia jest bardzo korzystna w sytuacji, gdy jeden z małżonków osiąga znacznie wyższe dochody niż drugi. W takiej sytuacji ich dochody są ze sobą sumowane, podobnie jak kwota wolna od podatku. Tym samym możliwe jest uzyskanie znacznej preferencji, dzięki której z powodzeniem można uzyskać dodatkowe kilka tysięcy złotych. Podatnik, który zamierza rozliczać się wspólnie razem z małżonkiem powinien jednak pamiętać o dopełnieniu obowiązku informacyjnego względem Urzędu Skarbowego. Polega on na zakreśleniu w wypełnianej deklaracji PIT 36 lub PIT 37 odpowiedniej rubryki. W przypadku, gdy czynność ta nie zostanie dokonana, niemożliwe będzie późniejsze skorygowanie oświadczenia w tym zakresie. Należy również pamiętać, że w przypadku związków nieformalnych, gdzie nie występują skutki cywilnoprawne zawartego małżeństwa, nie jest możliwe skorzystanie z opisanej ulgi.

Relatywne zmniejszanie kwoty wolnej

Należy mieć na uwadze, że każda osoba fizyczna, która przekroczyła w roku obrachunkowym dochód w wysokości 8.000,00 złotych, nie korzysta z zwolnienia podatkowego w pełnym zakresie. Tym samym wraz z zwiększeniem dochodu jego kwota wolna od podatku relatywnie spada. W sytuacji, gdy osiągane dochody są bardzo wysokie, może okazać się, że podatnik będzie miał możliwość skorzystania jedynie z kwoty zmniejszającej podatek, która na chwilę obecną wynosi około 556 złotych. Warto odpowiednio wcześnie sprawdzić, jakie dochody dana osoba jest w stanie osiągnąć w ciągu roku aby stosunkowo szybko zaplanować budżet w celu pokrycia ewentualnej niedopłaty podatku.