Jak każda umowa zawierana pomiędzy dwiema stronami również umowa kredytowa może zostać wypowiedziana. Kiedy może dojść do jej wypowiedzenia i jakie są tego skutki?

Zapewne wiele osób zastanawia się na czym tak właściwie polega wypowiedzenie umowy kredytowej. Najczęstszą przyczyną tego stanu rzeczy jest niedotrzymanie przez kredytobiorcę warunków spłaty zobowiązania. Opóźnienia w spłacie rat kredytu są na bieżąco odnotowywane przez kredytodawcę, który najpierw zwraca się do dłużnika z przypomnieniem – prośbą o uregulowanie zaległej płatności. Jeśli to nie pomoże, instytucja udzielająca kredytu rozpocznie działania windykacyjne. W tym celu zwróci się więc do klienta telefonicznie lub listownie, upominając o konieczności spłaty zaległej raty lub kilku rat. Instytucja finansowa jednocześnie uprzedzi, że brak uregulowania zaległości skutkować może określonymi konsekwencjami. Jedną z nich może być właśnie wypowiedzenie umowy kredytu. Tryb jej wypowiedzenia różni się w zależności od tego, kiedy dana umowa została podpisana.

Mają na to wpływ zapisy w odpowiednich ustawach. Ustawa o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 r. weszła w życie 18 grudnia 2011, co znaczy, że do umów podpisanych przed tym terminem stosowane są postanowienia ustawy wcześniejszej, czyli ustawy z 20 lipca 2001 r. Ustawa ta określa, że umowa może zostać wypowiedziana, jeśli kredytobiorca zalega ze spłatą dwóch pełnych rat kredytu. Bank lub inna instytucja finansowa ma wtedy obowiązek wezwać klienta do spłaty zaległości w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu otrzymania wezwania. Jeśli dłużnik nie wywiąże się z tego obowiązku, kredytobiorca może wypowiedzieć umowę, przy czym termin jej wypowiedzenia nie może być krótszy niż 30 dni.

W przypadku „nowszych umów” podpisanych po 18 grudnia 2011 obowiązują już inne postanowienia ustawy o kredycie konsumenckim. Wskazuje ona, że kredytodawca może wypowiedzieć umowę kredytu, jeśli dojdzie do spełnienia warunków wypowiedzenia zawartych w umowie kredytu. Oznacza to, że zapisy umowy precyzowały będą sytuacje, w których dojść może do obniżenia wartości kredytu lub jego wypowiedzenia. Ważne jest jednak, że także w tym przypadku termin wypowiedzenia nie może być krótszy od 30 dni.

Niezależnie od tego w jakim czasie podpisana została umowa kredytowa jej wypowiedzenie będzie jednoznaczne z koniecznością zwrotu całej pozostałej do spłaty kwoty kredytu w wyznaczonym terminie. Jeśli do tego nie dojdzie, to ostatecznie dług może podlegać egzekucji z majątku dłużnika.